Cars  »  SKODA  »  SKODA Citigo

SKODA Citigo Cars

SKODA Citigo 3 doors 1.0L 5AT (60 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 3 doors 1.0L 5AT (60 HP)
 •  
2017-2021
SKODA Citigo 3 doors 1.0L 5MT (60 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 3 doors 1.0L 5MT (60 HP)
 •  
2017-2021
SKODA Citigo 3 doors 1.0L 5MT (75 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 3 doors 1.0L 5MT (75 HP)
 •  
2017-2021
SKODA Citigo 3 doors 1.0L 7AT (75 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 3 doors 1.0L 7AT (75 HP)
 •  
2017-2021
SKODA Citigo 3 doors 1.0L 5MT (68 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 3 doors 1.0L 5MT (68 HP)
 •  
2017-2021
SKODA Citigo-e IV 61 Kw (83 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo-e IV 61 Kw (83 HP)
 •  
2019-2021
SKODA Citigo 5 doors 1.0L 5AT (60 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 5 doors 1.0L 5AT (60 HP)
 •  
2017-2019
SKODA Citigo 5 doors 1.0L 5AT (75 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 5 doors 1.0L 5AT (75 HP)
 •  
2017-2019
SKODA Citigo 5 doors 1.0L 5MT (60 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 5 doors 1.0L 5MT (60 HP)
 •  
2017-2019
SKODA Citigo 5 doors 1.0L 5MT (75 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 5 doors 1.0L 5MT (75 HP)
 •  
2017-2019
SKODA Citigo 5 doors 1.0L 5MT (68 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 5 doors 1.0L 5MT (68 HP)
 •  
2017-2019
SKODA Citigo 5 doors 1.0L MPI 5AT (60 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 5 doors 1.0L MPI 5AT (60 HP)
 •  
2012-2017
SKODA Citigo 5 doors 1.0L MPI 5AT (75 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 5 doors 1.0L MPI 5AT (75 HP)
 •  
2012-2017
SKODA Citigo 5 doors 1.0L MPI 5MT (60 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 5 doors 1.0L MPI 5MT (60 HP)
 •  
2012-2017
SKODA Citigo 5 doors 1.0L MPI 5MT (75 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 5 doors 1.0L MPI 5MT (75 HP)
 •  
2012-2017
SKODA Citigo 5 doors 1.0L MPI Green tec 5MT (60 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 5 doors 1.0L MPI Green tec 5MT (60 HP)
 •  
2012-2017
SKODA Citigo 5 doors 1.0L MPI Green tec 5MT (75 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 5 doors 1.0L MPI Green tec 5MT (75 HP)
 •  
2012-2017
SKODA Citigo 3 doors 1.0L MPI 5AT (60 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 3 doors 1.0L MPI 5AT (60 HP)
 •  
2011-2017
SKODA Citigo 3 doors 1.0L MPI 5AT (75 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 3 doors 1.0L MPI 5AT (75 HP)
 •  
2011-2017
SKODA Citigo 3 doors 1.0L MPI 5MT (60 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 3 doors 1.0L MPI 5MT (60 HP)
 •  
2011-2017
SKODA Citigo 3 doors 1.0L MPI 5MT (75 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 3 doors 1.0L MPI 5MT (75 HP)
 •  
2011-2017
SKODA Citigo 3 doors 1.0L MPI Green tec 5MT (60 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 3 doors 1.0L MPI Green tec 5MT (60 HP)
 •  
2011-2017
SKODA Citigo 3 doors 1.0L MPI Green tec 5MT (75 HP)
SKODA Citigo
SKODA Citigo 3 doors 1.0L MPI Green tec 5MT (75 HP)
 •  
2011-2017


Skoda Citigo review - What Car?